210 2522366
6944553592

Γενικοί όροι πώλησης, παράδοσης και πληρωμής

1. Γενικά

1.1 Οι κατωτέρω όροι ισχύουν για παραδόσεις προϊόντων.

1.2 Γενικοί όροι αγοράς του πελάτη αποκλείονται εκτός εάν τους αναγνωρίσαμε εγγράφως. Αποκλείονται ακόμη και εάν εκτελέσουμε την παράδοση ανεπιφύλακτα γνωρίζοντας τους αντίθετους ή αποκλίνοντες από τους δικούς μας όρους του πελάτη.

1.3 Οι προσφορές μας δεν μας δεσμεύουν. Οι προφορικές δηλώσεις των εκπροσώπων μας είναι δεσμευτικές για εμάς μόνον κατόπιν γραπτής επιβεβαίωσης μας. Αν ο πελάτης δεν αποδεχθεί την προσφορά μας εντός 2 εβδομάδων από την παραλαβή της, δικαιούμαστε να την ανακαλέσουμε.

2. Τιμή

2.1 Οι τιμές μας εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στην συγκεκριμένη περίπτωση- προσδιορίζονται ex factory (ορισμός σύμφωνα με τα Incoterms 2000: EXW) συν του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας όπως εκάστοτε ορίζεται με νόμο.

2.2 Σε περίπτωση που έως την ημέρα παράδοσης τροποποιηθεί η βάση υπολογισμού των τιμών, διατηρούμαι το δικαίωμα να προσαρμόσουμε τις τιμές ανάλογα. Ωστόσο αυτό ισχύει μόνο για την περίπτωση που η προθεσμία παράδοσης είναι μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών και για προσαρμογές τιμής μέχρι 10%. Για υψηλότερη προσαρμογή απαιτείται καινούρια συμφωνία για την τιμή. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί μία τέτοια συμφωνία, διατηρούμαι το δικαίωμα να τερματίσουμε την σύμβαση εντός 14 ημερών κατόπιν γραπτής ειδοποίησης

2.3 Για παραγγελίες, για τις οποίες δεν έχει συμφωνηθεί καμία τιμή, ισχύουν οι ισχύουσες τιμές μας κατά την ημέρα παράδοσης.

2.4 Η συμφωνηθείσα τιμή ισχύει μόνο για την παραλαβή της συμφωνηθείσας ποσότητας.

2.5 Η μερική παράδοση θα χρεώνεται χωριστά, εφόσον δεν έχει ρητά συμφωνηθεί διαφορετικά.

3. Όροι πληρωμής

3.1 Η εξόφληση των λογαριασμών μας γίνεται - εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό - ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ. Οι πληρωμές θεωρούνται γενόμενες μόνο κατά την ημέρα κατά την οποία είμαστε σε θέση να αναλάβουμε το ποσό. Για μεταχρονολογημένες επιταγές ή συναλλαγματικές, θεωρείτε ότι αναλάβαμε το ποσό, όταν πληρώνονται.

3.2 Συναλλαγματικές γίνονται δεκτές μόνον κατόπιν ρητής συμφωνίας και –ομοίως όπως οι επιταγές- μόνο χάριν καταβολής και με την επιφύλαξη της αποδοχής μας στην συγκεκριμένη περίπτωση. Άλλου είδους τραπεζικά έξοδα είσπραξης συναλλαγματικών, επιβαρύνουν τον πελάτη και γίνονται αμέσως απαιτητά.

3.3 Σε περίπτωση που καθυστερήσει η πληρωμή υπολογίζονται τόκοι υπερημερίας όπως νομίμως καθορίζονται. Η διεκδίκηση αξιώσεων για περαιτέρω ζημία δεν αποκλείεται.

3.4 Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής, μη είσπραξης συναλλαγματικών και επιταγών, παύση πληρωμών, έναρξης διαδικασίας για την ρύθμιση χρεών, παράβασης των όρων πληρωμής ή σε περίπτωση συνδρομής περιστάσεων που δύνανται να υποβαθμίσουν την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, το σύνολο των δικών μας απαιτήσεων καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο, ακόμη και στην περίπτωση που δόθηκε παράταση, μέσω επιταγών ή και συναλλαγματικών. Περαιτέρω διατηρούμε το δικαίωμα να εκτελέσουμε εκκρεμείς παραδόσεις μόνο κατόπιν προεξόφλησης ή, εφόσον ορίσουμε κατάλληλη προθεσμία συμμόρφωσης, να υπαναχωρήσουμε από την σύμβαση και να απαιτήσουμε αποκατάσταση της ζημίας στη θέση της παροχής.

3.5 Ο πελάτης δύναται να προτείνει σε συμψηφισμό, μόνο απαιτήσεις, που είναι βέβαιες ή τελεσίδικες.

4. Παρακράτηση κυριότητας

4.1 Παρακρατούμε την κυριότητα επί των παραδοθέντων εμπορευμάτων μέχρι την πληρωμή όλων των οφειλών σύμφωνα με την σύμβαση παράδοσης με τον πελάτη. Σε περίπτωση αντί-συμβατικής συμπεριφοράς του πελάτη, κυρίως επί καθυστέρησης πληρωμής, διατηρούμε το δικαίωμα να πάρουμε πίσω τα εμπορεύματα δίχως προηγουμένως να προβούμε σε δήλωση υπαναχώρησης από την σύμβαση. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τα προϊόντα.

4.2 Ο πελάτης υποχρεούται να συμμετέχει σε μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα για την προστασία της περιουσίας μας. Μας παρέχει το δικαίωμα, ιδίως με δικά του έξοδα, να δηλώσουμε ή να σημειώσουμε την παρακράτηση κυριότητας, στα δημόσια αρχεία, και βιβλία όπως ο νόμος προβλέπει και να εκπληρώνουμε όλες τις σχετικές διατυπώσεις.

4.3 Ο πελάτης οφείλει με δικά του έξοδα κατά την διάρκεια της παρακράτησης της κυριότητας να διατηρεί το εμπόρευμα ακέραιο και να το ασφαλίζει για την αξία νέου κατά τους κινδύνους κλοπής, φωτιάς, πλημμύρας και λοιπούς. Ο ίδιος υποχρεούται άμεσα να μας ενημερώνει εγγράφως για τυχόν ενέχυρα ή άλλες παρεμβολές τρίτων, οι οποίες θα μπορούσαν να δυσχεράνουν την άσκηση της κυριότητας μας, να μας παρέχει άμεσα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την άσκηση των αξιώσεών μας καθώς και να μας παραδίδει όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Περαιτέρω οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση και την διατήρηση της κυριότητας μας.

5. Παράδοση

5.1 Η συσκευασία επιλέγεται από εμάς. Τον κίνδυνο κατά την μεταφορά φέρει σε κάθε περίπτωση ο πελάτης.

5.2 Τυχόν βλάβες και ζημίες θα πρέπει να προβάλλονται άμεσα εγγράφως κατά την παραλαβή των προϊόντων και να βεβαιώνονται από τον μεταφορέα στην φορτωτική.

6. Χρόνος παράδοσης και εμπόδια κατά την παράδοση

6.1 Τα στοιχεία για τον χρόνο της παράδοσης ισχύουν μόνον κατά προσέγγιση. Οι προθεσμίες παράδοσης ξεκινάνε από την ημέρα που επιβεβαιώνεται από εμάς η παραγγελία, ωστόσο όχι πριν την διευκρίνιση όλων των λεπτομερειών σχετικά με την εκτέλεση αυτής και όλων των λοιπών προϋποθέσεων από μέρους του πελάτη που θα πρέπει να συμφωνηθούν για την ομαλή εκτέλεση της σύμβασης. Αντίστοιχα ισχύουν και όταν έχει οριστεί συγκεκριμένος χρόνος παράδοσης. Η πρόωρη και η μερική παράδοση είναι επιτρεπόμενες. Ως ημέρα παράδοσης ισχύει η ημέρα της αποστολής από το εργοστάσιο ή από την αποθήκη.

6.2 Σε περίπτωση που ο πελάτης παραβιάσει την υποχρέωση του για συνεργασία (π.χ. λόγω καθυστέρησης κλήσης ή άρνησης παραλαβής) δικαιούμαστε κατόπιν παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας συμμόρφωσης να λάβουμε οι ίδιοι όλα τα απαραίτητα μέτρα και να προβούμε σε παράδοση των προϊόντων ή να υπαναχωρήσουμε από το μέρος της παραγγελίας που δεν έχει ακόμη εκπληρωθεί. Τα ως άνω δεν θίγουν το δικαίωμα μας να απαιτήσουμε αποζημίωση για τη παραβίαση της σύμβασης ή αποζημίωση αντί της παροχής.

6.3 Στα εμπορεύματα προς παράδοση, τα οποία δεν κατασκευάζουμε οι ίδιοι, επιφυλασσόμαστε για την έγκαιρη και σωστή παράδοση, εκτός εάν η καθυστερημένη ή λανθασμένη παράδοση ή και η μη παράδοση οφείλεται σε εμάς.

6.4 Γεγονότα ανωτέρας βίας παρατείνουν τον χρόνο παράδοσης αντίστοιχα και μας παρέχουν το δικαίωμα να υπαναχωρήσουμε από την σύμβαση ολικά ή εν μέρει. Γεγονότα ανωτέρας βίας θεωρούνται η απεργία, ο αποκλεισμός, η διακοπή λειτουργίας της εκμετάλλευσης ή άλλες απρόβλεπτες καταστάσεις για τις οποίες δεν ευθυνόμαστε και οι οποίες δυσχεραίνουν ουσιωδώς ή καθιστούν αδύνατη την παράδοση. Τα ως άνω ισχύουν επίσης και κατά την περίπτωση που οι προαναφερθείσες καταστάσεις συμβούν κατά την καθυστέρηση ή σε κάποιον από τους υπό-προμηθευτές.

6.5 Εάν η παραλαβή δεν γίνει, δεν γίνει εγκαίρως ή δεν γίνει πλήρως, έχουμε το δικαίωμα να προβούμε στην αποθήκευση ή την αποστολή των εμπορευμάτων με χρέωση και με κίνδυνο του πελάτη· κατόπιν αυτού θεωρείται ότι τα προϊόντα έχουν παραληφθεί.

7. Ανάκληση

Η ανάκληση του υλικού από τις παραδόσεις μας κατά κανόνα αποκλείεται.

8. Απαιτήσεις από ελαττώματα

8.1 Εγγυούμαστε ότι τα παραδιδόμενα αντικείμενα είναι ελεύθερα πραγματικών ελαττωμάτων σύμφωνα με την περιγραφή του προϊόντος ή -εφόσον δεν υπάρχει αντίστοιχη περιγραφή του προϊόντος- σύμφωνα με την εκάστοτε στάθμη της τεχνικής. Διατηρούμαι το δικαίωμα να προβούμε σε τροποποιήσεις στην κατασκευή ή / και στο τελείωμα, οι οποίες δεν δυσχεραίνουν ούτε την απόδοσή του παραδιδόμενου αντικειμένου, ούτε την αξία του και γι΄ αυτές δεν δικαιολογούνται διαμαρτυρία για ελαττώματα. Σε περίπτωση ελαττωμάτων που δεν επηρεάζουν αρνητικά ή επηρεάζουν μη ουσιωδώς την αξία ή / και την καταλληλότητα του παραδοθέντος αντικειμένου, δεν υπάρχουν απαιτήσεις από ελαττώματα.

8.2 Διαμαρτυρία για τυχόν ελαττώματα πρέπει να προβάλλονται άμεσα, χωρίς καθυστέρηση και αποκλείονται εάν δεν παραληφθούν από εμάς εντός 2 εβδομάδων από την παραλαβή του εμπορεύματος. Ελαττώματα, τα οποία παρά την επιμελέστατη εξέταση δεν δύνανται να ανακαλυφθούν εντός της αυτής προθεσμίας, θα πρέπει να κοινοποιηθούν σε εμάς χωρίς καθυστέρηση, το αργότερο εντός δύο ημερών από την ανακάλυψή τους.

8.3 Εάν το παραδοθέν εμπόρευμα παρουσιάζει ελαττώματα ή δεν συμφωνεί με μία εγγυημένη ιδιότητα, θα άρουμε το ελάττωμα κατ΄ επιλογήν μας εντός κατάλληλης προθεσμίας και χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του πελάτη είτε με την βελτίωση του ιδίου, είτε με παράδοση εμπορεύματος ελεύθερου ελαττωμάτων (μεταγενέστερη εκπλήρωση). Ο πελάτης οφείλει να παράσχει σε εμάς ή στους από εμάς εξουσιοδοτηθέντες τον απαραίτητο χρόνο και την ευκαιρία γι΄ αυτό. Εάν αυτό δεν συμβεί ή γίνουν τροποποιήσεις, μεταποιήσεις, ή επισκευές στο ελαττωματικό προϊόν, απαλλασσόμαστε από την ευθύνη για τα ελαττώματα.

8.4 Εάν η μεταγενέστερη εκπλήρωση αποτύχει ή δεν λάβει χώρα από εμάς εντός της εύλογης προθεσμίας που έχουμε θέσει δύναται ο πελάτης να απαιτήσει την μείωση του τιμήματος ή να υπαναχωρήσει από την σύμβαση.

8.5 Απαιτήσεις του πελάτη εξαιτίας των απαραίτητων εξόδων, κυρίως των εξόδων μεταφοράς, οδοιπορικών, εργατικών και υλικών είτε λόγω της μεταγενέστερης εκπλήρωσης (στοιχείο 8.3) είτε στα πλαίσια επιστροφής των καταβληθέντων παροχών κατόπιν υπαναχωρήσεως (στοιχείο 8.4) αποκλείονται.

8.6 Ανεξαρτήτως από τις ως άνω προθεσμίες, η διάρκεια ζωής ενός υλικού εκτεθειμένου στη φθορά (π.χ., ηλιακό φως, υγρασία, ζέστη, κρύο) προκύπτει από την φθορά του κατά την συγκεκριμένη αποθήκευσή του, δεν αναγνωρίζετε καμία απαίτηση προς τον προμηθευτή.

8.7 Το παραδοθέν από εμάς υλικό έχει αναπτυχθεί με την μέγιστη επιμέλεια κατόπιν τήρησης όλων των αναγνωρισμένων κανόνων. Εξυπηρετεί την λειτουργία που περιέχεται στην ισχύουσα κατά την σύναψη της σύμβασης περιγραφή του προϊόντος ή που έχει ειδικώς συμφωνηθεί.

8.8 Προϋπόθεση για την παροχή εγγύησης από μέρους μας είναι η δυνατότητα εντοπισμού του ελαττώματος. Ο πελάτης οφείλει να περιγράψει αυτό επαρκώς. Σε περίπτωση που το υλικό είναι ελαττωματικό, θα άρουμε το ελάττωμα εντός ευλόγου προθεσμίας δωρεάν και κατ΄ επιλογήν μας είτε με την βελτίωση του ιδίου είτε με παράδοση άλλου υλικού ελεύθερου ελαττωμάτων (μεταγενέστερη εκπλήρωση).

8.9 Περαιτέρω αξιώσεις του πελάτη εξαιτίας ελαττωμάτων αποκλείονται.

Αποποίηση ευθύνης 9

9.1 Προσοχή: Η εσφαλμένη χρήση των υλικών, βιομηχανικού εξοπλισμού διακίνησης, που παρέχονται από την εταιρεία μας μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές ζημιές, απώλεια περιουσίας ή ακόμα και θάνατο. Πριν από τη χρήση οποιουδήποτε από τα υλικά μας, σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης και να συμβουλευτείτε έναν ειδικό. Τα υλικά πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Η επιχείρηση, Δοπτόγλου Βασίλειος, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές ή απώλειες που οφείλονται σε εσφαλμένη χρήση των υλικών μας. Είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να διασφαλίσει ότι τα υλικά μας χρησιμοποιούνται με ασφάλεια και σωστά, και επίσης ελέγχονται ανά περιόδους, σύμφωνα με τους εκάστοτε κανονισμούς.

10. Αρμοδιότητα δικαστηρίου και εφαρμοστέο δίκαιο

10.1 Αποκλειστική δικαιοδοσία έχουν τα δικαστήρια της Αθήνας. Παρά ταύτα διατηρούμε το δικαίωμα να προσφύγουμε στα αρμόδια δικαστήρια της κατοικίας του πελάτη.

10.2 Στο σύνολο των εννόμων σχέσεων μεταξύ ημών και των πελατών εφαρμόζεται αποκλειστικά, το ελληνικό δίκαιο, αποκλειομένων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων (CISG).

11. Μερική Ακυρότητα

Σε περίπτωση που κάποιος από τους όρους σ΄ αυτούς τους Γενικούς Όρους πώλησης, παράδοσης και πληρωμής ή κάποιος όρος στα πλαίσια λοιπών συμφωνιών μεταξύ ημών και των πελατών είναι ή θα καταστεί άκυρος, δεν επηρεάζεται από αυτόν η εγκυρότητα των λοιπών όρων και των συμφωνιών. Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να αντικαταστήσουν τυχόν άκυρο όρο με μία έγκυρη ρύθμιση που να πλησιάζει κατά το δυνατόν το οικονομικό αποτέλεσμα αυτού.

Ο πελάτης δηλώνει υπεύθυνα πως πριν οποιαδήποτε παραγγελία, έχει διαβάσει και συμφωνεί με όλους τους παραπάνω όρους του συμβολαίου πωλήσεων.

Παραλαβή του εκάστοτε Τιμολογίου, ή Τιμολογίου Δελτίου Αποστολής, επιφέρει αποδοχή των ανωτέρω όρων.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία είμαστε στην διάθεσή σας επικοινωνία
contact modulift terrier eichinger

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η επιχείρηση Δοπτόγλου Βασίλειος είναι ατομική επιχείρηση, και δραστηριοποιείτε στον τομέα των ανυψωτικών συστημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού καθώς και ειδών προστασίας εργαζομένων από πτώση από το 2004, με αντιπροσωπείες Ευρωπαϊκών οίκων.
περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση Κλιμανόγλου 5, ΤΚ 14342
Νέα Φιλαδέλφεια, Αθήνα
Τηλέφωνο 210 2522366
Fax 210 2514500
Email doptoglou@gmail.com

© Developed by Jetnet